Home page > About us > Affiliates > Slovakia > Odborový zvaz KOVO’

Odborový zvaz KOVO’

OZ KOVO

Odborový zvaz KOVO’ (OZ KOVO)

Mileticova 24

SK 81570 Bratislava

SLOVAKIA

421.2.555 65 383 TEL

421.2.555 65 387 TEL/FAX

EMAIL :

hrusecka ozkovo.sk

kovo ozkovo.sk