Home page > About us > Affiliates > Netherlands > Welkom op de NEDERLANDSE pagina

Welkom op de NEDERLANDSE pagina

Welkom op de pagina van de Nederlandse werknemers in de publieke dienstverlening die lid zijn van EPSU!

Beste vriend en lid van EPSU,

Welkom op de Nederlandse pagina van de European Federation of Public Service Unions. Wij laten u hier graag kennismaken met het werk van EPSU - werk dat op Europees niveau meer dan 8 miljoen werknemers in de publieke dienstverlening verenigt. Binnen EPSU werden verschillende afdelingen opgericht: gezondheid en sociale dienstverlening, lokaal bestuur, nationale administratie en openbare nutsvoorzieningen zoals gas en elektriciteit.

De vertegenwoordigers en de staf van EPSU hebben zich tot doel gesteld om de kwaliteit van de openbare dienstverlening, de coördinatie van de collectieve onderhandelingen, de gelijkheid tussen man en vrouw en de coördinatie met het internationale werk in alle aspecten van ons werk behoorlijk tot hun recht te laten komen en om daar op een degelijke manier over te communiceren

Hier kunt u zien wie de Nederlandse werknemers in de publieke dienstverlening binnen EPSU vertegenwoordigt.

We zijn trots dat we de Nederlandse werknemers in Europa mogen vertegenwoordigen.

Hoogachtend Corrie Van Brenk en Rolf De Wilde EPSU Executive vertegenwoordiger voor de Nederlanden.


Welcome to the Dutch public service workers who are members of EPSU!

Dear friend, and member of EPSU,

Welcome to the Netherlands page of the European Federation of Public Service Unions. We are glad to be able to give you an introduction to the work of EPSU, work which brings together at the European level over 8 million public service workers. EPSU is organized in health and social services, local government, national administration and public utilities like gas and electricity.

EPSU representatives and staff strive to ensure that public service quality, collective bargaining coordination, gender equality and coordination with international work are properly considered in all aspects of our work, and properly communicated.

We are proud to represent Dutch public service workers in Europe,

Yours sincerely,

Corrie Van Brenk and Rolf De Wilde, EPSU Executive representative for the Netherlands.


Please check out who represents Dutch workers in EPSU here,

- EPSU Executive Committee
- EPSU Women’s and Gender Equality Committee
- EPSU Standing Committee on Health and Social Services
- EPSU Standing Committee on Local and Regional Government
- EPSU Standing Committee on National and European Administration
- EPSU Standing Committee on Public Utilities