Home page > About us > Affiliates > Albania > Welcome to the Albanian page - Mirë se vini në faqen e SHQIPËRISË

Welcome to the Albanian page - Mirë se vini në faqen e SHQIPËRISË

Mirë se vini në faqen e SHQIPËRISË

Mirë se vini në shërbimin e punëtorëve publik të SHQIPËRISË të cilët janë anëtarë të EPSU-së!

I nderuar mik, dhe anëtarë i EPSU-së,

Mirë se vini në faqen e SHQIPËRISË të Unioneve Evropiane të Federatës së Shërbimeve Publike. Ndihemi të lumtur që do të kemi mundësinë të ju japim një njoftim rreth punës së EPSU-së, një punë e cila do t’i ofroj së bashku në një nivel evropian mbi 8 milion punëtorë të shërbimit publik. EPSU është e organizuar në shërbimet shëndetësore, sociale qeverisje vendore, administrate kombëtare dhe entitetet publike siç janë gazi dhe rryma.

Përfaqësuesit e EPSU-së dhe stafi i saj përpiqen të sigurojnë që cilësia e shërbimit publik, koordinimi kolektiv i vënies së kushteve, barazia gjinore dhe koordinimi me punën jashtë vendit janë të marra parasysh në të gjitha aspektet e punës sonë, dhe të komunikohen siç duhet.

Ju lutemi shikoni kush përfaqëson punëtorët e SHQIPËRISË këtu në EPSU,

Ndihemi krenar të përfaqësojmë punëtorët e shërbimit publik të SHQIPËRISË në Evropë,

Sinqerisht i Juaji (Emri) dhe (Emri) Përfaqësuesit të Ekzekutivit të EPSU-së për SHQIPËRINË

Welcome to the Albanian public service workers who are members of EPSU!

Dear friend, and member of EPSU,

Welcome to the Austrian page of the European Federation of Public Service Unions. We are glad to be able to give you an introduction to the work of EPSU, work which brings together at the European level over 8 million public service workers. EPSU is organized in health and social services, local government, national administration, public utilities like gas and electricity.

EPSU representatives and staff strive to ensure that public service quality, collective bargaining coordination, gender equality and coordination with international work are properly considered in all aspects of our work, and properly communicated.

Please check out who represents Albanian workers in EPSU here,

We are proud to represent Albanian public service workers in Europe,

Yours sincerely,
and , Executive representatives for Albania


- EPSU Executive Committee
- EPSU Women’s and Gender Equality Committee
- EPSU Standing Committee on Health and Social Services
- EPSU Standing Committee on Local and Regional Government
- EPSU Standing Committee on National and European Administration
- EPSU Standing Committee on Public Utilities