Home page > About us > Affiliates > Bulgaria > Welcome to the Bulgarian page - Добре дошли на БЪЛГАРСКИТЕ страници

Welcome to the Bulgarian page - Добре дошли на БЪЛГАРСКИТЕ страници

Добре дошли на всички БЪЛГАРСКИ работещи в обществените услуги членове на EPSU!

Уважаеми приятели и членове на EPSU,

Добре дошли на БЪЛГАРСКИТЕ страници на Европейската Федерация на Съюза на Обществените Услуги. Ние се радваме да Ви въведем в работата на EPSU, работа която обединява над 8 милиона работещи в обществените услуги в Европа. EPSU е представен в здравните и социални услуги, местните управления, националната администрация и обществените комунални услуги като газоснабдяване и електроснабдяване.

Представителите и персоналът на EPSU се стараят да осигурят качеството на обществените услуги, колективната тарифна координация, равенството на половете и координацията с международните действия които са точно обмислени по отношение на нашата работа и са обстойно обсъдени.

Моля проверете кой представлява БЪЛГАРСКИТЕ работещи тук в EPSU,

Ние сме горди да представляваме БЪЛГАРСКИТЕ работещи в обществените услуги в Европа,

Ваши Ivan Angelov KOKALOV и Ioanis PARTENIOTIS EPSU екзекутивни представители за БЪЛГАРИЯ

Welcome to the Bulgarian public service workers who are members of EPSU!

Dear friend, and member of EPSU,

Welcome to the Bulgarian page of the European Federation of Public Service Unions. We are glad to be able to give you an introduction to the work of EPSU, work which brings together at the European level over 8 million public service workers. EPSU is organized in health and social services, local government, national administration, public utilities like gas and electricity.

EPSU representatives and staff strive to ensure that public service quality, collective bargaining coordination, gender equality and coordination with international work are properly considered in all aspects of our work, and properly communicated.

Please check out who represents Bulgarian workers in EPSU here,

We are proud to represent Bulgarian public service workers in Europe,

Yours sincerely,
Ivan Angelov KOKALOV and Ioanis PARTENIOTIS, Executive representatives for Bulgaria


- EPSU Executive Committee
- EPSU Women’s and Gender Equality Committee
- EPSU Standing Committee on Health and Social Services
- EPSU Standing Committee on Local and Regional Government
- EPSU Standing Committee on National and European Administration
- EPSU Standing Committee on Public Utilities