Home page > About us > Affiliates > Lithuania > Sveiki atvykę į LIETUVIŠKĄ puslapį

Sveiki atvykę į LIETUVIŠKĄ puslapį

Sveikiname LIETUVOS visuomeninių paslaugų darbuotojus, esančius EPSU federacijos nariais!

Geriabiamieji draugai, EPSU nariai,

Sveiki atvykę į LIETUVIŠKĄ Europos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EPSU) puslapį. Mes džiaugiamės, galėdami trumpai pristatyti Jums EPSU darbą – veiklą, kuri europiniu lygmeniu suburia daugiau nei 8 milijonus visuomeninių paslaugų profesinių paslaugų darbuotojų. EPSU organizacinę struktūrą sudaro sveikatos ir socialinių paslaugų tarnybos, vietos valdžia, nacionalinė administracija bei valstybinių komunalinių paslaugų, pavyzdžiui, dujų ir elektros tarnybos.

EPSU atstovai ir darbuotojai siekia užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į viešųjų paslaugų kokybę, kolektyvinių derybų koordinavimą, lyčių lygybę ir koordinavimą su tarptautine veikla visuose mūsų darbo aspektuose ir apie tai būtų tinkamai informuojama

Čia patikrinkite, kas atstovauja LIETUVOS darbuotojus EPSU federacijoje.

Mes didžiuojamės, galėdami atstovauti LIETUVOS viešųjų paslaugų darbuotojus Europoje.

Pagarbiai Irena Petraitiene ir Juozas Neverauskas EPSU administracijos atstovai LIETUVAI

Welcome to the Lithuanian public service workers who are members of EPSU!

Dear friend, and member of EPSU,

Welcome to the Lithuanian page of the European Federation of Public Service Unions. We are glad to be able to give you an introduction to the work of EPSU, work which brings together at the European level over 8 million public service workers. EPSU is organized in health and social services, local government, national administration and public utilities like gas and electricity.

EPSU representatives and staff strive to ensure that public service quality, collective bargaining coordination, gender equality and coordination with international work are properly considered in all aspects of our work, and properly communicated.

We are proud to represent Lithuanian public service workers in Europe,

Yours sincerely,

Irena Petraitiene and Juozas Neverauskas, EPSU Executive representatives for Lithuania


Please check out who represents Lithuanian workers in EPSU here,

- EPSU Executive Committee
- EPSU Women’s and Gender Equality Committee
- EPSU Standing Committee on Health and Social Services
- EPSU Standing Committee on Local and Regional Government
- EPSU Standing Committee on National and European Administration
- EPSU Standing Committee on Public Utilities