Home page > About us > Affiliates > Croatia > Welcome to the Croatian page - Dobro došli na hrvatsku stranicu

Welcome to the Croatian page - Dobro došli na hrvatsku stranicu

Dobro došli na hrvatsku stranicu

Dobro došli na stranicu radnika javnih službi Hrvatske koji su članovi EPSU!

Dragi prijatelji i članovi EPSU,

Dobro došli na hrvatsku stranicu Europske federacije sindikata zaposlenih u javnim službama. Drago nam je predstaviti vam uvod u rad EPSU, rad koji na europskoj razini okuplja preko 8 milijuna djelatnika. EPSU je organiziran u zdravstvenim i društvenim službama, lokalnim vlastima, [državnoj administraciji-rub4], i službama za komunalne usluge kao što su opskrba plinom i električnom energijom.

Predstavnici EPSU-a i osoblje nastoje osigurati da su kvaliteta javnih službi, koordiniranje kolektivnog pregovaranja, ravnopravnost spolova i koordinacija međunarodnog rada pravilno razmotreni u svim aspektima našeg rada, kao i da su pravilno priopćeni.

Molimo ovdje provjerite tko u EPSU predstavlja radnike Hrvatske,

Ponosni smo u Europi predstavljati hrvatske radnike javnih službi ,

Iskreno vaši Anica PRAŠNJAK i Boris PLESA EPSU izvršni predstavnici za Hrvatsku

Welcome to the Croatian public service workers who are members of EPSU!

Dear friend, and member of EPSU,

Welcome to the Croatian page of the European Federation of Public Service Unions. We are glad to be able to give you an introduction to the work of EPSU, work which brings together at the European level over 8 million public service workers. EPSU is organized in health and social services, local government, national administration, public utilities like gas and electricity.

EPSU representatives and staff strive to ensure that public service quality, collective bargaining coordination, gender equality and coordination with international work are properly considered in all aspects of our work, and properly communicated.

Please check out who represents Croatian workers in EPSU here,

We are proud to represent Croatian public service workers in Europe,

Yours sincerely,
Anica PRAŠNJAK i Boris PLESA, Executive representatives for Croatia- EPSU Executive Committee
- EPSU Women’s and Gender Equality Committee
- EPSU Standing Committee on Health and Social Services
- EPSU Standing Committee on Local and Regional Government
- EPSU Standing Committee on National and European Administration
- EPSU Standing Committee on Public Utilities