Home page > About us > Affiliates > Macedonia > Добредојдовте на македонската страница - Welcome to the Macedonian page

Добредојдовте на македонската страница - Welcome to the Macedonian page

Добредојдовте кај вработените во јавната служба на Македонија, кои се членови на ЕПСУ!

Драг пријателе и член на ЕПСУ,

Добредојдовте на македонската страница на Европската федерација на синдикати на јавните служби. Ни претставува задоволство да Ви дадеме вовед во работата на ЕПСУ, работа која зближува на европско ниво повеќе од осум милиони работници во јавните служби. ЕПСУ е организирана во здравствени и социјални служби, локална власт, државна администрација и јавни претпријатија како што се јавните претпријатија кои се бават со снабдување со гас и електрична енергија.

Претставниците и персоналот на ЕПСУ се стремат да обезбедат квалитетот на јавната служба, координацијата на колективните договори, родовата еднаквост и координацијата со меѓународната работа сериозно да се земат предвид во сите аспекти на нашата работа, и соодветно да се соопшти за нив.

Ве молиме, проверете кој ги претставува македонските работници во ЕПСУ овде,

Горди сме да Ви ги претставиме македонските работници во јавната служба во Европа,

Ваш искрено XX Извршни претставници на ЕПСУ за Македонија

Welcome to the Macedonian public service workers who are members of EPSU!

Dear friend, and member of EPSU,

Welcome to the Macedonian page of the European Federation of Public Service Unions. We are glad to be able to give you an introduction to the work of EPSU, work which brings together at the European level over 8 million public service workers. EPSU is organized in health and social services, local government, national administration, public utilities like gas and electricity.

EPSU representatives and staff strive to ensure that public service quality, collective bargaining coordination, gender equality and coordination with international work are properly considered in all aspects of our work, and properly communicated.

Please check out who represents Macedonian workers in EPSU here,

We are proud to represent Macedonian public service workers in Europe,

Yours sincerely,
XX, Executive representatives for Macedonia


- EPSU Executive Committee
- EPSU Women’s and Gender Equality Committee
- EPSU Standing Committee on Health and Social Services
- EPSU Standing Committee on Local and Regional Government
- EPSU Standing Committee on National and European Administration
- EPSU Standing Committee on Public Utilities