Home page > Utilities > Transnational Charter > Međudr?avna solidarnost za integrisanu industriju

Međudr?avna solidarnost za integrisanu industriju

DEKLARACIJA EPSU KONGRESA

Međudržavna solidarnost za integrisanu industriju

EPSU standardi za evropsku industriju struje i gasa

EPSU stalni odbor za komunalije složio se da kompanije koje rade u evropskoj industriji struje i gasa moraju da prihvate Bazičnu ILO konvenciju prava radnika

Ove Bazične ILO konvencije su pravo na organizovanje i pravo na kolektivne pogodbe (87 i 98), podjednake mogućnosti i podjednaku platu (100 i 111), na ne prisilan rad (29 i 105) i zabranu rada dece (138 i 182)

EPSU povezani sindikati neće prihvatiti kršenje ovih standarda.

Sindikati koji se suočavaju sa kršenjem ovih standarda primiće pomoć EPSU i partnera, koji će stupiti u kampanju solidarnosti da bi obezbedili poštovanje ovih standarda od strane preduzeća.

Podrška štrajka

Ukoliko se to zahteva i ukoliko su informisani, EPSU partneri će poslati upozorenja poslodavcima da će nadgledati akcije štrajka (1). EPSU partnerski sindikati će takođe obavestiti članove, prodavce i savete radnika o okolnostima štrajka.

Poštovanje zajedničkih ugovora

Preduzeća i organizacije pooslodavaca treba da poštuju zajedničke ugovore u koje su stupili. Poslodavci i preduzeća koja žele istupiti iz zajedničkih nacionalnih ugovora za sektor struje suprotno željama partnera sindikata, pokrenuće akcije solidarnosti EPSU-a i njegovih partnera.

EPSU će se boriti protiv poslodavaca i preduzeća koja ne potpišu odgovarajući zajednički ugovor za sektor elektro-energije, kako su odlučili relevantni sindikati, i potkopavaće njihove odredbe akcijama solidarnosti.

EPSU će se akcijama solidarnosti boriti protiv poslodavaca i preduzeća koja pokušaju da zaobiđu sindikate i ne žele konstruktivan socijalni dijalog sa sindikatima.

PDF - 22.7 kb
Transnational solidarity charter SH

Bele?ka: ovo zahteva blagovremenu razmenu informacija o planiranim ?trajkovima između EPSU partnera (vidite EPSUcob@ projekat).